batdongsandaklak.info batdongsandaklak.info - B?T ??NG S?N ??K L?K

batdongsandaklak.infoWebsite Profile

Title: B?T ??NG S?N ??K L?K
Keywords:
Description:B?t ??ng s?n ??k L?k
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

batdongsandaklak.info Information

Website / Domain:batdongsandaklak.info
Website IP Address:123.30.210.117
Domain DNS Server:ns1.vmms.vn,ns2.vmms.vn

batdongsandaklak.info ranks

Alexa Rank:26503431
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

batdongsandaklak.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,920
Daily Revenue:$5
Monthly Revenue:$157
Yearly Revenue:$$1,920
Daily Unique Visitors:484
Monthly Unique Visitors:14,520
Yearly Unique Visitors:176,660

batdongsandaklak.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control public, max-age=5
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server GSE
Date Thu, 20 Sep 2018 00:31:20 GMT

batdongsandaklak.info WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

batdongsandaklak.info Similar Website

Domain WebSite Title
diaocdaklak.com ??a ?c ??k L?k | Th?ng Tin B?t ??ng S?n Bu?n Ma Thu?t
batdongsanso1tamky.com B?t ??ng s?n Tam K? Qu?ng Nam
ketbansms.com Tìm b?n b?n ph??ng , K?t b?n b?n ph??ng , k?t b?n SMS k?t b?n SMS,K?t b?n SDT, k?t b?n s? ?i?n tho?...
dogodongky.com ?? g? ??ng k? , ?? g? m? ngh? l?c giao t? s?n b?c ninh
kesat.vn K? s?t ch?a hàng, k? s?t v l? ?a n?ng l?u tr? hàng
thietkeprofile.net Thi?t k? profile c?ng ty - Thi?t k? h? s? n?ng l?c
nguyenmanhninh.com T? v?n B?t ??ng S?n | Chung c? | Li?n k? Bi?t th?
bocrangsuthammy.com B?c r?ng s? "CAM K?T" an toàn 100% & B?N ??P g?p 7 l?n r?ng th?t
hoasenvang.com.vn Can ?i?n t? k? thu?t s? và thi?t b? ?o l??ng Hoa Sen Vàng chính h?ng
batdongsanhud.com B?t ??ng s?n HUD, Bán bi?t th?, nhà ?, li?n k?,Hotline 0976567755
likeyou.vn LikeYou - M?ng H?n Hò K?t B?n & Tìm B?n s? 1 t?i Vi?t Nam
quangcaothienkim.com In ?n hóa ??n, Thi?t k?, thi c?ng, làm b?ng bi?n Qu?ng cáo, In Offset, In k? thu?t s? Biên hòa, ?N ...
cbs.vn C?ng ty thi?t k? xay d?ng B?o S?n
xaydungnhapho.net C?ng ty thi?t k? xay d?ng B?o S?n
nhazing.com Ng?i Nhà Zing – K?t N?i B?ng Chia S?
chuyenprofile.com Thi?t k? profile, h? s? n?ng l?c c?ng ty
daybreakboatrentals.com D a y b r e a k B o a t R e n t a l s
blinks.photography B L I N K S

batdongsandaklak.info Alexa Rank History Chart

batdongsandaklak.info aleax

batdongsandaklak.info Html To Plain Text

B?T ??NG S?N ??K L?K Ti?m kiê?m trang web này TRANG CH? TIN T?C TIN HOT TIN T?C D? áN ??NG KY VAY TI?N CHO VAY TI?N ?áO H?N H?P TáC PHáT TRI?N TUY?N D?NG VI?C LàM S? ?? trang web B?S N?I T?NH ??K L?K ??NG TIN C?N MUA H??ng d?n ??ng tin mua ??t ??t 100 Tr --> 200Tr ??t 200 Tr --> 500Tr ??t 500 Tr --> 1 T? ??t > 1 T? ??NG TIN C?N BáN H??ng d?n ??ng tin bán nhà ??t ??t 100 Tr --> 200Tr ??t 200 Tr --> 500Tr ??t 500 Tr --> 1 T? ??t > 1 T? ??T TUY?N HUY?N - ??K L?K ??t Huy?n Kr?ng n?ng ??t TX Bu?n H? D?CH V? NHá ??T D?ch v? vay v?n ngan hàng D?ch v? ?áo h?n ngan hàng D?ch v? làm bìa ?? D?ch v? sang nh??ng ??t 2380ngày k? t? khi Ngày Thành L?p TIN TUY?N D?NG B?t ??ng S?n ??k L?k v?i m?c ?ích t?o ra c?ng th?ng tin ?i?n t? k?t n?i Ng??i Lao ??ng và Doanh Nhi?p t?i ??k L?k LIêN H? LH : 0976.767.789 0915.243.499 QUAN TR? WEB Ti?p nh?n th?ng tin tr?c tuy?n B?S T?NH KHáC L?M ??NG HìNH ?NH D? áN TRANG CH? ??NG Kí VAY TI?N Hotline: 0976.767.789 B?T ??NG S?N DAK LAK TIN HOT ??t nhà ? th? c? giá r? t?i X? Ea Y?ng, Huy?n Kr?ng P?k, Dak Lak C?n bán ??t th? c? 100% Huy?n Kr?ng P?k bìa ?? chính ch?. V? trí ??t ??p, m?t ti?n b?ng ph?ng, s? d?ng ngu?n n??c máy. Khu ??t n?m cách trung tam thành ph? Bu?n Ma Thu?t 30 km, trung tam hành chính Th? tr?n Ph??c An 10 km. G?n các khu trung tam th??ng m?i l?n, g?n ch? và tr??ng M?u giáo, c?p I, C?p II, kho?ng cách t? tr?c ???ng chính QL 26 vào khu ??t kho?ng 300m. Khu ??t n?m theo h??ng ??ng b?c, ???ng bê t?ng 10m N?m trong khu v?c ??ng dan c?, an ninh t?t, s?ch s? thoáng mát, d? án ?ang phát tri?n s?m u?t, thanh toán linh ho?t ch?c ch?n s? ... ???c ??ng 00:33, 8 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan C?n bán ??t d? án huy?n ??ng Xuan, T?nh Phú Yên. C?n bán 180 ha ??t t?i huy?n ??ng Xuan, t?nh Phú Yên. Gi?y t? pháp ly ??y ?? ch?ng minh quy?n s? d?ng ??t. ??t ? g?n khu v?c dan c? ??ng ?úc, giao th?ng thu?n ti?n xe ? t? vào t?n n?i. Có ?i?n và g?n Su?i C?i nên ??m b?o ngu?n n??c t??i quanh n?m. ??t ?ai khá b?ng ph?ng, ?? nghiêng kh?ng ?áng k?, ??t vàng là ch? y?u, chi?m ph?n l?n di?n tích nên r?t phù h?p cho các d? án l?p trang tr?i tr?ng tiêu, cay d??c li?u, mía, mì.... và ch?n nu?i. Giá: 15 tri?u/ 1 ha. ??t c?c 2/3 s? ti?n s? ???c c?m bìa. M?i chi ti?t xin liên h? Mr ... ???c ??ng 01:39, 16 thg 3, 2016 b?i tien nguyenvan Ch?a có tiêu ?ê? ???c ??ng 20:55, 15 thg 12, 2016 b?i quoc tuan nguyen C?n bán nhà ??t t?i trung tam Tp.Bu?n Ma Thu?t Nhà ??t n?m g?n QL 26, Km 11, ??t th? c? chính ch?. Di?n tích khu ??t: 5m x34m. Trên ??t ?? có nhà xay v?i di?n tích: 100 m2 g?m : 1 phòng khách, 1 phòng th?, 1 phòng ng?, 1 b?p, 1 c?ng trình ph?. Nhà ? khu v?c an ninh t?t, s?ch s? thoáng mát, hàng xóm than thi?n. V? trí nhà ??p, ???ng vào nhà cách 30m, có xe buyt, g?n ch? và tr??ng m?u giáo, c?p II, c?p III nên r?t phù h?p cho cu?c s?ng sinh ho?t c?a m?i thành viên trong gia ?ình. Giá: 750 tri?u M?i chi ti?t xin liên h?: Mr. Hai. S?T: 091.993.75.75 Ho?c truy c?p: https ... ???c ??ng 03:01, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan C?n bán ??t d? án Huy?n Kr?ng N?ng. T?ng di?n tích 200 ha, ??t ?? bazan b?ng ph?ng, trên ??t hi?n ?ang tr?ng cay keo. Trong ?ó 100ha keo tr?ng n?m th? 2 và 70 ha ?ang trong giai ?o?n khai thác và ?? có nhà ? canh gi?.???ng nh?a vào khu ??t t?n n?i r?ng 7m nên r?t thu?n ti?n cho vi?c khai thác và v?n chuy?n g?. V? trí khu ??t g?n khu v?c dan c? sinh s?ng, ???ng ?i?n vào t?n n?i, có h? n??c l?n ??m b?o ngu?n n??c t??i tiêu quanh n?m.Giá bán: 55 tri?u/ 1 ha. M?i chi ti?t xin vui lòng liên h? Mr. Hai. SDT: 0913.993.75.75 Ho?c truy c?p Website : https://www.facebook.com/batdongsandaklak ... ???c ??ng 03:04, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan C?N BáN G?P NHà NGH? T?I TP.BU?N MA THU?T. C?n bán nhà ngh? ???ng Ng? Gia T?. K?t c?u nhà m?i xay theo phong cách hi?n ??i.Nhà ngh? có 1 tr?t 4 l?u, có s? ?? chính ch?. C? s? v?t ch?t ?? có s?n và vào s? d?ng ho?t ??ng kinh doanh lu?n. T?ng di?n tích: 81 m2 Trong ?ó: 5 phòng ??i di?n tích 15 m2/ 1 phòng 5 phòng ??n di?n tích 10 m2/ 1 phòng 1 phòng th?. 01 phòng ngh? ng?i dành cho nhan viên. V? trí nhà ngh? thu?n l?i có ch? ??u xe ? t? ???ng vào nhà ngh? r?ng 15 m, g?n ch? Tan An, cách b?nh vi?n s?n 100m,b?n xe Bu?n Ma Thu?t 150m và các khu ... ???c ??ng 03:06, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Bán ??t r?y ??p t?i Trung tam huy?n C? M'gar, ??k L?k. Bán ??t r?y t?i v? trí ??p ngay c?nh khu dan c? cách trung tam huy?n C? M’gar 1km, ???ng xe ? t? ?i vào ???c. Di?n tích 1,05ha. Trên ??t cà phê ghép t? c?c ??p (n?ng su?t 4 t?n/ha) tr?ng xen s?u riêng Ri6 120 cay n?m th? 8 n?ng su?t 15-20 t?n/n?m.??t b?ng ph?ng có ?i?n 3 pha, Bìa ?? chính ch?. Giá chuy?n nh??ng : 1 T? 700 Tri?u Liên H?: 091.993.75.75 Truy c?p: https://www.facebook.com/batdongsandaklak.vn ???c ??ng 19:24, 4 thg 3, 2016 b?i quoc tuan nguyen C?n Bán R?y cà phê, H? cau t?i Huy?n C? M'gar C?n bán ??t r?y H? cau cách Trung tam th? tr?n Qu?ng Phú 2,5km ( t?i khu v?c h? cau cá sinh thái hi?n nay, cách Tp.Bu?n Ma Thu?t 18 Km. Di?n tích ??t: 20.430m2 ( s? ?? chính ch?) 4 H? nu?i cá (n??c ch?y liên hoàn) 1200 cay cà phê TR4 n?m 4 800 tr? tiêu n?m 3; 200 tr? n?m 1, n?m 2. 100 cay b? BOOTH n?m 2,3, kho?ng 40 cay s?u riêng, mít thái, ch?m ch?m thái, nh?n,… 1 Nhà c?p 4. Thích h?p làm h? cau sinh thái, ngh? d??ng, trang tr?i… ( tr??c ?ay có kinh doanh d?ch v? h? cau cá ??u tiên t?i huy?n C? M’Gar). Giá chuy?n nh??ng ... ???c ??ng 03:07, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Bán ??t Vành ?ai giá r? t?i ??k L?k. C?n bán ??t n?ng nghi?p, ?? có s? ?? ??t, ??t b?ng ph?ng. Chuy?n thành ??t Th? c? ???c.Di?n tích 5 x 35. ???ng r?ng, xe ? t?, xe t?i vào t?n n?i.V? trí ??t ??p, g?n ???ng vành ?ai.Cách tr??ng ??i H?c Bu?n Ma Thu?t, Tr??ng trung c?p Dam Sam 1Km.Giá: 150 tri?u/1 l?.Có th? th??ng l??ng Liên h?: 091.993.75.75 ho?c ... ???c ??ng 03:09, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Bán nhà ???ng Gi?i phóng, Tp. Bu?n Ma Thu?t S? ??, n? h?u, n?i th?t g? quy hoàn toàn, nhà xay kiên c?, nhà có 1 tr?t, 2 l?u, có ???ng lu?ng, có 3 phòng khách, 4 phòng ng?, 1 phòng b?p, 1 c?ng trình ph?. L?i th? kinh doanh khu nhà ngh? khách s?n và bu?n bán, ??ng dan c?, m?t ti?n 7m, v? trí t?a l?c trên tr?c ???ng l?n, g?n tr??ng m?u giáo, c?p I, c?p II,c?p III, cao ??ng, ??i h?c, g?n ch?, b?nh vi?n, bênh xá, g?n siêu th? thành phát, nhà sách tay nguyên, g?n c? quan hành chính ph??ng, g?n các ngan hàng, ??i di?n tr? s? b?u ?i?n, g?n b?n xe phía nam, g?n ???ng vành ?ai .Giá: 5 t? ... ???c ??ng 03:10, 4 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Hi?n th? bài ??ng 1 - 10trong t?ng s? 11. Xem n?i dung khác ? ??t 100 ??n 200 Tri?u Bán ??t: Huy?n Kr?ng n?ng Bán ??t: Huy?n Kr?ng n?ng - Trung Tam ng? ba x? Ea TamDi?n tích 5 x 30 m bìa n?ng nghi?p chuy?n ??i th? c? ???cGiá: 70 tri?u ???c ??ng 00:47, 8 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Hi?n th? bài ??ng 1 - 1trong t?ng s? 1. Xem n?i dung khác ? ??t 500 ??n 1 T? Bán ??t: Ph??ng Tan L?i Bán ??t: Ph??ng Tan L?i (Cách siêu th? METRO 500m)Di?n tích 5 x 30 mGiá 720 tri?u ???c ??ng 00:49, 8 thg 4, 2016 b?i tien nguyenvan Ch?a có tiêu ?ê? ???c ??ng 15:54, 29 thg 5, 2016 b?i Tien Nguyen van Hi?n th? bài ??ng...

batdongsandaklak.info Whois

Domain Name: BATDONGSANDAKLAK.INFO
Registry Domain ID: D52202047-LRMS
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.onlinenic.com
Updated Date: 2017-03-24T02:41:17Z
Creation Date: 2014-03-31T05:00:06Z
Registry Expiry Date: 2018-03-31T05:00:06Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: OnlineNIC, Inc.
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C151081164-LRMS
Registrant Name: Hoang Quoc Thinh
Registrant Organization: Hoang Quoc Thinh
Registrant Street: 11 To Huu, Phuong Khanh xuan, TP Buon Ma Thuot
Registrant City: Dak Lak
Registrant State/Province: Dak Lak
Registrant Postal Code: 10000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.979223079
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +84.979223079
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: quocthinhhoang83@gmail.com
Registry Admin ID: C151081164-LRMS
Admin Name: Hoang Quoc Thinh
Admin Organization: Hoang Quoc Thinh
Admin Street: 11 To Huu, Phuong Khanh xuan, TP Buon Ma Thuot
Admin City: Dak Lak
Admin State/Province: Dak Lak
Admin Postal Code: 10000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.979223079
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +84.979223079
Admin Fax Ext:
Admin Email: quocthinhhoang83@gmail.com
Registry Tech ID: C151081164-LRMS
Tech Name: Hoang Quoc Thinh
Tech Organization: Hoang Quoc Thinh
Tech Street: 11 To Huu, Phuong Khanh xuan, TP Buon Ma Thuot
Tech City: Dak Lak
Tech State/Province: Dak Lak
Tech Postal Code: 10000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.979223079
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +84.979223079
Tech Fax Ext:
Tech Email: quocthinhhoang83@gmail.com
Registry Billing ID: C151081164-LRMS
Billing Name: Hoang Quoc Thinh
Billing Organization: Hoang Quoc Thinh
Billing Street: 11 To Huu, Phuong Khanh xuan, TP Buon Ma Thuot
Billing City: Dak Lak
Billing State/Province: Dak Lak
Billing Postal Code: 10000
Billing Country: VN
Billing Phone: +84.979223079
Billing Phone Ext:
Billing Fax: +84.979223079
Billing Fax Ext:
Billing Email: quocthinhhoang83@gmail.com
Name Server: NS1.VMMS.VN
Name Server: NS2.VMMS.VN
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-20T00:31:20Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en